Vilkår og betingelser for salg - Doosan Bobcat Webshop

 

1. Generelt

 1. Doosan Bobcat Spare Part Webshop ("Webshop"), tilgængelig via https://parts.bobcat.eu/ ("Webstedet"), udbydes af Doosan Bobcat EMEA s.r.o. med hjemsted på Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Tjekkiet og er registreret under nummer 264 89 201 ("Bobcat" eller "vi" eller "os"). 
 2. Ved at tilgå eller bruge webshoppen anerkender du ("kunden" eller "du") at have læst disse vilkår og betingelser for salg ("vilkårene") og accepterer at være bundet af dem.
 3. Ethvert køb foretaget i webshoppen er udelukkende reguleret af betingelserne, medmindre vi har et andet skriftligt kontraktforhold med dig.
 4. Ved at afgive en ordre i webshoppen og markere afkrydsningsfeltet, der bekræfter din accept af vilkårene, accepterer du og den organisation, du repræsenterer, at vilkårene gælder sammen med vores privatlivspolitik for hjemmesiden og vores vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden, og du accepterer, at du fuldt ud forstår vilkårene og alle andre kontraktlige oplysninger på engelsk. I tilfælde af konflikt mellem disse Vilkår og Hjemmesidens Vilkår og Betingelser for Brug, har disse Vilkår forrang. Vi anbefaler, at du downloader disse vilkår eller udskriver dem.
 5. Vilkårene kan opdateres eller revideres fra tid til anden og kun skriftligt. Den seneste gældende version oplyses på tidspunktet for afgivelse af en ordre. Vi anbefaler, at du læser Vilkårene, hver gang du besøger eller afgiver en ordre i Webshoppen. Din fortsatte brug af webshoppen efter en sådan ændring udgør din accept af de nye vilkår. Hvis du ikke accepterer Betingelserne eller fremtidige Betingelser, bør du ikke bruge eller tilgå (eller fortsætte med at få tilgå) Webshoppen.

 

2. De produkter, der tilbydes på webshoppen

 1. Webshoppen tilbyder reservedele til Bobcat-udstyr ("Produkterne"). Webshoppen er tilgængelig for enhver kunde, der ønsker at købe produkter til eget brug, uanset om det er til erhvervsmæssig eller privat brug.
 2. Tilbuddet i webshoppen udgør ikke et juridisk bindende tilbud. Kunden kan konsultere Produkterne og lægge dem i en indkøbskurv uden at være forpligtet til at købe dem, og uden at Bobcat er forpligtet til at sælge dem.
 3. Bobcat vil angive prisen på produkterne, de gældende afgifter og forsendelsesomkostningerne. 
 4. Hvis produkterne købes til erhvervsmæssig brug, skal kunden angive dette ved at oplyse sit momsnummer, når han afgiver en ordre. 

 

3. Køb og betaling

 1. Et køb er endeligt, når du har afgivet din ordre med det valgte betalingsmiddel. 
 2. Din ordre er kun gyldig, hvis du er mindst 18 (atten) år gammel.
 3. Kunden kan vælge enhver betalingsmetode, der stilles til rådighed af Bobcat i webshoppen. Sådanne betalingsmetoder kan variere fra tid til anden. 
 4. De data, der er registreret på vores servere, vil udgøre bevis for de transaktioner, der finder sted mellem os og dig, medmindre andet er bevist.
 5. Bobcat kan involvere tredjepartsudbydere for at behandle betalinger via webshoppen. I sådanne tilfælde kan du blive henvist til sådanne tredjeparters tjenester. En sådan tredjeparts behandling af dine personlige data er underlagt den pågældende tredjeparts privatlivspolitik.

4. Levering

 1. Produkterne skal leveres til den adresse, som kunden har angivet ("leveringen"). 
 2. Beløbet vil blive trukket via dit valgte betalingsmiddel, når produkterne  afsendestil levering. 
 3. De leveringsdatoer, der er angivet i ordrebekræftelsen, skal forstås som en anslået leveringsdato. Bobcat vil gøre sig alle rimelige bestræbelser på at overholde leveringsdatoen, men kan ikke holdes ansvarlig for en forsinkelse. Hvis en forsinkelse af leveringen vil tage længere tid end 30 kalenderdage, har kunden ret til at annullere købet, men har ikke ret til nogen anden form for kompensation.   
 4. Bobcat underretter Kunden om det faktiske tidspunkt og den faktiske dato for Leveringen. Kunden sikrer, at leverancen modtages af en person, der er berettiget til det.   

 

5. Risiko

 1. Risikoen for tab af Produkterne overgår til Kunden, dennes agent eller enhver transportør på leveringstidspunktet, medmindre andre (Inco)vilkår er aftalt skriftligt mellem Bobcat og Kunden.

 

6. Accept

 1. Enhver mangel på produkterne, synlige defekter eller forkert leverede produkter skal meddeles Bobcat skriftligt inden for 72 timer efter leveringstidspunktet og -datoen. 
 2. I mangel af en sådan meddelelse anses produkterne for at være accepteret af kunden.

 

7. Fortrydelsesret og tilbagebetaling

 1. Efter vores e-mail med bekræftelse af afsendelse har du ingen juridisk ret til at annullere købet eller returnere produkter, medmindre der er tale om afvigelser eller defekter, som beskrevet yderligere.
 2. Hvis og i det omfang, du er en forbruger, der køber et produkt til privat brug, har du ret til at fortryde købet og returnere produkterne inden for 14 dage efter leveringsdatoen. Alle returnerede varer skal være i ny, uinstalleret stand og skal indeholde en kopi af fakturaen. Kunden bærer forsendelsesansvaret og forsendelsesomkostningerne. Bobcat anbefaler at bruge forsendelse med sporbarhed af produkterne. 
 3. Produkter, der har været brugt, installeret, som er blevet manipuleret med, eller som mangler etiketter eller tilbehør, accepteres ikke til returnering. 
 4. Bobcat underretter Kunden pr. e-mail, når de accepterer returneringen af Produkterne, og refunderer købsprisen via Kundens oprindelige betalingsmetode. I tilfælde af at Bobcat afviser returneringen, vil Bobcat underrette Kunden om sin begrundelse herfor.  

 

8.Garantier

 1. De oplysninger, der er tilgængelige i webshoppen vedrørende produkterne, skal ikke opfattes som rådgivning med hensyn til produkternes anvendelse eller egnethed til den tilsigtede anvendelse. Alle oplysninger, der præsenteres på webshoppen, tilbydes "som de er", selv om Bobcat gør sit bedste for at give nøjagtige oplysninger. Du skal derfor altid omhyggeligt læse og respektere de specifikke produktoplysninger, specifikationer, kompatibilitetskrav og instruktioner, der leveres sammen med produkterne. 
 2. Kunden er indforstået med, at Produkterne skal vedligeholdes og serviceres på behørig vis mindst én gang om året af en officiel Bobcat-forhandler. Bobcat er ikke ansvarlig for defekter, der skyldes mangel på korrekt vedligeholdelse, reparation eller servicering af Produkterne. 
 3. Hvis Kunden køber Produkterne i erhvervsmæssigt øjemed, yder Bobcat en garanti på Produkterne på 12 måneder eller 1000 timer, alt efter hvad der kommer først, fra leveringsdatoen. Garantien dækker skjulte defekter i Produkterne, som gør dem uegnede til deres tilsigtede formål. 
 4. Hvis kunden er en forbruger, der køber et produkt til privat brug, yder Bobcat en garanti på produkterne på 24 måneder fra leveringsdatoen. 
 5. For at påberåbe sig garantien skal Kunden fremsende bevis for købet og for manglen pr. e-mail til DICE EMEA E-COMMERCE CUSTOMER SERVICE (hallecustsvc@doosan.com ) senest 8 dage efter, at manglen er opdaget. På Bobcats anmodning skal Kunden sende Produkterne til Bobcat med henblik på undersøgelse. Kunden bærer ansvaret for forsendelsen. Bobcat anbefaler at bruge forsendelse med sporbarhed af Produkterne. Hvis Produktet har en skjult defekt, refunderer Bobcat forsendelsesomkostningerne til Kunden. 
 6. Produkter, der viser skjulte fejl, som er dækket af deres garanti, vil Bobcat efter eget skøn beslutte enten at reparere produkterne eller at udskifte dem, uden at der skal betales nogen anden kompensation til kunden.
 7. Der ydes ingen garanti, når 
 • Produkterne er blevet omarbejdet, behandlet, brugt på en unormal måde, forkert samlet af tredjeparter, hvis de angivne brugsanvisninger ikke er blevet fulgt, eller hvis Produkterne er blevet håndteret forkert,
 • manglerne er resultatet af normal slitage, overdreven belastning, brug af uegnede materialer, forkerte driftsbetingelser, utilstrækkelig vedligeholdelse eller elektromekaniske eller elektriske påvirkninger. 

 

9.Ansvar

 1. Efter udløbet af garantiperioden er Bobcat ikke længere ansvarlig for defekte produkter. 
 2. I det omfang loven tillader det, og med undtagelse af lovbestemmelser om produktansvar eller svig, er Bobcats ansvar under alle omstændigheder begrænset til den pris, som kunden har betalt.

 

10. Immaterielle rettigheder

 1. Alle immaterielle ejendomsrettigheder, såsom design, varemærker, patenter, ophavsrettigheder, der stammer fra produkter, planer, tegninger, manualer, dokumenter og betjeningsvejledninger, som Bobcat leverer til Kunden, forbliver Bobcats eksklusive ejendom og må under ingen omstændigheder videregives til tredjeparter eller reproduceres uden Bobcats udtrykkelige skriftlige samtykke.

 

11. Databeskyttelse

 1. Bobcat er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger for at levere din ordre. Du kan læse mere om behandlingen af dine personoplysninger i vores privatlivspolitik [her].

 

12. Diverse

 1. Underleverandører

Vi er berettiget til efter eget skøn at anvende underleverandører til opfyldelse af vores forpligtelser i henhold til Betingelserne. Vilkårene i forhold til os kan ikke fortolkes som værende personlige. Alle rettigheder og forpligtelser i forhold til os inden for rammerne af disse vilkår kan overføres helt eller delvist til en tredjepart uden dit samtykke.

 1. Ingen afkald

Enhver forsinkelse eller undladelse fra Bobcats side i udøvelsen af en rettighed i henhold til Vilkårene vil ikke blive betragtet som et afkald på den pågældende rettighed.

 1. Forbeholdsklausul 

Hvis en bestemmelse i Vilkårene er eller bliver ulovlig, ugyldig eller ikke kan håndhæves, vil det ikke påvirke lovligheden, gyldigheden eller håndhævelsen af nogen anden bestemmelse heri. 

En sådan ulovlig, ugyldig eller uigennemførlig bestemmelse vil derefter, i det omfang loven tillader det, blive erstattet i god tro af en bestemmelse, der bedst muligt afspejler formålet med og indholdet af den ulovlige, ugyldige eller uigennemførlige bestemmelse.

 1. Lovvalg 

Betingelserne er underlagt lovgivningen i Tjekkiet med udtrykkelig udelukkelse af De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationalt salg af varer (Wienerkonventionen af 1980).Hvis du er en forbruger, vil disse vilkår og betingelser være underlagt dansk ret, hvor købeloven finder anvendelse. Enhver tvist, uoverensstemmelse eller krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med Vilkårene, eller bruddet, opsigelsen eller ugyldigheden heraf, skal afgøres endeligt i henhold til Det Internationale Handelskammers regler for voldgift af en eller flere voldgiftsmænd, der er udpeget i overensstemmelse med de nævnte regler. Voldgiftsstedet skal være Prag, Den Tjekkiske Republik. Det sprog, der skal anvendes i voldgiftssagen, er engelsk. Private forbrugere kan anlægge sag ved den domstol, der er juridisk kompetent til at behandle deres krav, eller de kan vælge at indgive deres krav på ODR-platformen: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show&lng=CS .

Forbrugere kan også henvende sig til Center for Klageløsning og Forbrugerklagenævnet for at få sagen prøvet i det omfang, nævnet er kompetent til at prøve tvisten. Center for Klageløsnings adresse er Toldboden 2, 8800 Viborg, Danmark og hjemmesidens adresse er https://naevneneshus.dk.

© 2023 Bobcat company. All rights reserved.